aanvullende voorwaarden

AANVULLENDE BEDRIJFSVOORWAARDEN VEKA SHIPBUILDING B.V.

1. Algemeen

1.1 Deze Voorwaarden zijn naast de VNSI condities van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met VEKA Shipbuilding B.V. (“VEKA”) tot uitvoering van Werk van welke aard dan ook.

1.2 Onder Opdrachtgever wordt verstaan VEKA’s contractuele wederpartij incl. diens per-soneel, gevolmachtigden/lasthebbers, vertegenwoordigers en hulppersonen, waaron-der begrepen degene die VEKA om een offerte vraagt of een offerte van haar krijgt. Onder Opdrachtgever wordt mede verstaan - als dit niet de contractuele wederpartij is - de eigenaar, beheerder en/of exploitant van het Voorwerp (waaronder is te ver-staan het schip of zaak waarop het Werk betrekking heeft of ten behoeve waarvan het Werk wordt verricht - alsmede degene die als partij toetreedt tot enigerlei over-eenkomst waarbij VEKA partij is, zulks vanaf het moment van toetreding.

1.3 Opdrachtgever wordt geacht de toepasselijkheid van deze Voorwaarden ook te aan-vaarden met betrekking tot latere aanbiedingen van en overeenkomsten met VEKA.

1.4. VEKA is gerechtigd om alle met het uitbrengen van een offerte gemoeide kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ongeacht of die tot een overeenkomst leidt.

2. Prijzen, betaling en zekerheid

2.1. Opgegeven of overeengekomen prijzen zijn exclusief verzekeringspremies, boeten, invoerrechten, accijnzen e.d., en zijn gebaseerd op de tarieven, vergoedingen, lonen, sociale lasten e.d. die gelden op de datum van de offerte dan wel het sluiten van de overeenkomst dan wel het moment van uitvoering daarvan.

2.2. Voor werk buiten gewone werktijd, in weekends en op algemeen erkende feestdagen mag VEKA een toeslag te rekenen van 100% boven de normale of overeengekomen tarieven.

2.3. Werk dat in de overeenkomst slechts bij wijze van (zich nog niet voor prijscalculatie lenende) schatting is opgenomen wordt Opdrachtgever in rekening gebracht tegen de op het moment van uitvoering resp. calculatie geldende tarieven van VEKA.

2.4. Kosten verbonden aan het saneren van materialen, afval, resten e.d. worden door VEKA boven de opgegeven/overeengekomen prijs in rekening gebracht.

2.5. Ingeval van faillissement, surséance of deelname aan een schuldsaneringsregeling zijdens Opdrachtgever en ingeval van ontbinding van de overeenkomst treedt het verzuim van Opdrachtgever direct en zonder ingebrekestelling in en worden alle vor-deringen van VEKA op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

3. Meerwerk

3.1. Wijzigingen in en aanvullingen op het door VEKA te verrichten of verrichte Werk (incl. daaruit voortvloeiende wijzigingen in de overeengekomen of begrote hoeveelheid ar-beidsuren, materialen, levertijden etc.) ten opzichte van de omschrijving, begroting en/of stelposten in de overeenkomst als gevolg van wijziging of aanvulling van (de wijze van uitvoering van) het Werk of als gevolg van het feit dat verstrekte informatie en gegevens onjuist, onvolledig of onbruikbaar blijken te zijn voor het Werk, alsmede kostenverhogende omstandigheden die niet aan VEKA te wijten en die vóór of bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien worden, voorzover daaruit meerdere c.q. hogere kosten ontstaan, beschouwd als meerwerk.

3.2. VEKA mag de meerdere kosten als meerwerk aan Opdrachtgever in rekening brengen of verrekenen vanaf het moment dat het in rekening te brengen bedrag bekend is. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van VEKA op het factureren resp. verrekenen daarvan onverlet.

3.3. Verrekening van meerwerk geschiedt, zodra het bedrag daarvan bekend is, ineens bij de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen betalingstermijn overeengekomen, dan dient Opdrachtgever het meerwerk binnen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk op het tijdstip dat het Werk als opgeleverd geldt, te betalen.

3.4. Als bij de oplevering van het Werk blijkt dat het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft heeft VEKA recht op betaling door Opdrachtgever van een be-drag gelijk aan 10% van het verschil tussen deze totalen, tenzij het verzoek tot min-derwerk afkomstig was van VEKA.

4. Informatie, ontwerpen, berekeningen, gegevens etc.

4.1. VEKA mag van de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte, voor het Werk be-nodigde informatie/gegevens uitgaan. Alle door VEKA in het kader van het Werk ver-strekte informatie, opgaven en adviezen zijn van algemene en vrijblijvende aard. Op-drachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor door/namens hem aangeleverde en/of uitge-werkte ontwerpen, tekeningen, berekeningen etc. en aan VEKA gegeven instructies. Zodra Opdrachtgever van VEKA afkomstige ontwerpen, tekeningen, berekeningen etc. heeft goedgekeurd, draagt hij daarvoor de verantwoordelijkheid en het risico.

4.3. Opdrachtgever dient VEKA te vrijwaren terzake van alle aanspraken van derden met betrekking tot schade die krachtens dit artikel voor zijn risico is, waaronder schade als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

4.4. Indien Opdrachtgever wil dat VEKA de verantwoordelijkheid van door/namens hem vervaardigde/verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen etc. overneemt, dient hij dit tijdig schriftelijk te verzoeken. VEKA mag dit verzoek ongemotiveerd afwijzen. Indien VEKA bereid is het verzoek in overweging te nemen, kan Opdrachtgever daar-aan geen aanspraken ontlenen en dient hij VEKA voldoende tijd te gunnen om het verzoek te (laten) beoordelen en dient hij alle gevraagde gegevens kosteloos en tijdig verstrekken. Alle met (de behandeling/beoordeling van) het verzoek gemoeide kos-ten, ongeacht acceptatie door VEKA, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5. Materialen, producten, onderdelen etc

5.1. Opdrachtgever draagt het risico met betrekking tot (de omvang, soort, functionaliteit en geschiktheid van) door/namens hem aangeleverde/voorgeschreven (toepassing, verwerking of betrekking bij door hem voorgeschreven leveranciers van) materialen, producten en onderdelen, inclusief het risico van niet (tijdige) levering daarvan.

5.2. Als VEKA de materialen, producten of onderdelen selecteert of aanlevert, is Opdracht-gever bevoegd deze vóór toepassing/verwerking voor zijn rekening te onderzoeken. Na toepassing/verwerking kan Opdrachtgever zich niet meer op gebreken of onge-schiktheid daarvan beroepen en draagt hij daarvoor het risico.

5.3. Opdrachtgever dient alle zaken die VEKA in het kader van het Werk (af)levert ter-stond in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan VEKA de daaruit voortvloeiende kosten direct aan Opdrachtgever in rekening mag brengen, onverminderd haar ove-rige rechten jegens Opdrachtgever.

5.4. Indien VEKA zaken die zij aan Opdrachtgever heeft (af)geleverd nog onder zich heeft omdat Opdrachtgever die niet tegen de daarvoor verschuldigde betaling afneemt, is VEKA gerechtigd om die zaken, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, één maand na de (af)levering te (doen) verkopen en de aan haar toekomende bedra-gen (incl. opslagkosten en kosten van verkoop) op de verkoopopbrengst te verhalen.

6. Uitvoering, brandpreventie, bewaking, voorzieningen

6.1. Opdrachtgever is niet bevoegd het door VEKA bij de uitvoering van het Werk inge-schakeld personeel en/of hulppersonen andere werkzaamheden op te dragen of te laten verrichten. Bij overtreding van dit artikel zijn alle schadelijke gevolgen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.2. Indien tijdens de uitvoering van het Werk blijkt dat het Voorwerp of de zaak gebre-ken vertoont die aan een deugdelijke uitvoering/voortzetting van het Werk in de weg staan, mag VEKA (verdere) uitvoering van het Werk staken en het Voorwerp of de zaak tegen betaling van de tot op dat moment gevallen kosten aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.

6.3. Opdrachtgever dient VEKA in staat te stellen het Werk uit te voeren binnen haar nor-male werktijden en volgens haar (werf)regels en onder condities die voldoen aan de voor het Werk geldende wettelijke veiligheidseisen en (milieu)voorschriften.

6.4. Indien VEKA niettegenstaande het bepaalde in art. 8 van de VNSI-condities tijdens het Werk op (gevaarlijke) stoffen stuit die zich niet lenen voor normale verwerking of afvoer als afval, zal zij op kosten van Opdrachtgever die maatregelen mogen treffen die in redelijkheid van haar verlangd kunnen worden om lichamelijk letsel en vervui-ling van het milieu te voorkomen. VEKA zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de getroffen maatregelen. Opdrachtgever dient VEKA te vrijwa-ren terzake van aanspraken van derden in verband met de aanwezigheid, verwerking en/of afvoer van dergelijke stoffen.

6.5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor (het toezicht op) de brandpreventie tijdens het Werk, waaronder begrepen brandwacht en terbeschikkingstelling van brandpre-ventie- en blusmiddelen. Daarbij is hij bevoegd VEKA, haar personeel en door haar ingeschakelde derden aanwijzingen te geven.

6.6. Opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor adequate beveiliging en bewaking van het Werk. Hij draagt het risico voor schade aan/verlies van het Voorwerp, materialen, onderdelen, gereedschappen etc. bij de uitvoering van het Werk, ongeacht de plaats van uitvoering.

6.7. Indien uitvoering van het Werk niet plaatsvindt op VEKA’s bedrijfsterrein, verschaft Opdrachtgever op zijn kosten tijdig (de aansluitmogelijkheden voor) de voor het Werk nodige energie, en zorgt hij voor tijdige aanwezigheid en beschikbaarheid van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het verplaatsen van zware onderdelen en voor de goede bereikbaarheid van de plaats van uitvoering.

6.8. VEKA is gerechtigd naamsaanduidingen en/of reclame op of aan (de plaats van uit-voering van) het Werk aan te brengen.

7. Aanwezigheid op de werf; aansprakelijkheid Opdrachtgever voor derden

7.1. Eenieder die zich bevindt op/in schepen, zaken, terreinen, ruimten of op de plaats waar (een deel van) het Werk wordt uitgevoerd, bevindt zich daar - met al hetgeen hij of zij bij zich heeft - volledig voor eigen risico en moet de door overheden en/of VEKA gegeven voorschriften en aanwijzingen strikt opvolgen. VEKA aanvaardt dien-aangaande geen enkele aansprakelijkheid voor personen- en/of materiële schade en/of verlies van welke aard dan ook.

7.2. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door of namens hem door derden uit te voeren werkzaamheden of leveringen die niet tot het Werk van VEKA behoren zodanig (tij-dig) worden verricht dat de uitvoering van het Werk door VEKA daarvan geen vertra-ging ondervindt. Indien dat toch gebeurt, dient hij VEKA’s schade dientengevolge te vergoeden. Dit laat VEKA’s overige rechten jegens Opdrachtgever onverlet.

8. Verzekeringsplicht Opdrachtgever; regresverbod

8.1. Opdrachtgever dient de in art. 10.1 VNSI-condities bedoelde risico’s te verzekeren. Behoudens schriftelijke bevestiging van het tegendeel wordt Opdrachtgever resp. het Voorwerp geacht niet te zijn (mee)verzekerd onder enigerlei verzekering van VEKA of door haar ingeschakelde derden en hulppersonen. Het is Opdrachtgever en zijn ver-zekeraars verboden, aanspraak te maken op dekking of uitkeringen of bijdragen on-der verzekeringen van VEKA en/of van door haar ingeschakelde derden en hulpperso-nen. Opdrachtgever staat ervoor in dat zijn verzekeraars dit verbod zullen naleven en vrijwaart VEKA en de door haar ingeschakelde derden en hulppersonen van aanspra-ken van zijn verzekeraars in strijd met dit verbod.

8.2. Indien Opdrachtgever wil dat VEKA de in het vorige lid bedoelde verzekeringsplicht (deels) overneemt, dient hij dit tijdig en schriftelijk te verzoeken. Het verzoek dient nauwkeurig de risico’s terzake waarvan Opdrachtgever verlangt dat VEKA de verze-keringsplicht overneemt te vermelden, bij gebreke waarvan VEKA het verzoek als niet gedaan mag beschouwen.

8.3. VEKA mag het in het vorige lid vermelde verzoek om haar moverende redenen afwij-zen. Indien VEKA zich bereid verklaart het verzoek in overweging te nemen, kan Op-drachtgever daaraan geen aanspraken ontlenen en dient hij VEKA voldoende tijd te gunnen om het verzoek te beoordelen en zal hij VEKA alle gevraagde gegevens kos-teloos en terstond verstrekken. Alle met (de behandeling/beoordeling van) het ver-zoek gemoeide kosten, ongeacht acceptatie, zijn voor rekening van Opdrachtgever. VEKA is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, lacunes en/of gebreken in de door haar op verzoek van Opdrachtgever afgesloten verzekering(en).

8.4. De acceptatie van de door VEKA ingevolge het vorige lid ter verzekering aangeboden risico’s is te allen tijde voorbehouden aan de door VEKA daartoe benaderde verzeke-raars. Indien deze verzekeraars weigeren de risico’s te dekken, draagt VEKA daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en wordt zij geacht te zijn ontslagen van iedere (ver-dere) verplichting tot het verzorgen van verzekeringsdekking.

9. Overmacht, garantie, uitbreiding beroep op voorwaarden, vrijwaring

9.1. In aanvulling op het bepaalde in art. 8 van de VNSI-condities zullen tevens als over-macht gelden (onder meer) overstroming, abnormaal lage of hoge waterstanden, ijs-gang, personeelstekorten door welke oorzaak dan ook, intrekking van voor het Werk noodzakelijke vergunningen en beveiligingsstoornissen. Ingeval van overmacht mag VEKA zich daarop beroepen, ook indien de overmacht intreedt nadat de (af)levering resp. het (betreffende deel van het) Werk reeds had moeten zijn geschied.

9.2. Met inachtneming van het in deze voorwaarden onder 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 en 8.3 be-paalde geldt dat zaken die door/namens Opdrachtgever zijn toegeleverd, voorge-schreven of geaccepteerd van garantie zijn uitgesloten.

9.3. Alle rechten, verweren, uitsluitingen, exoneraties, beperkingen of immuniteiten van welke aard dan ook, waarop VEKA op grond van de overeenkomst incl. de VNSI-con-dities en deze Aanvullende Voorwaarden een beroep kan doen, zullen ook ten dienste staan van haar personeel, de door haar ingeschakelde derden en/ of hulppersonen en hun respectieve personeelsleden.

9.4. Opdrachtgever zal de toepasselijkheid van de VNSI-condities en deze Aanvullende Voorwaarden ten behoeve van VEKA, VEKA’s personeel en alle door VEKA in verband met het Werk ingeschakelde derden en hulppersonen doorbedingen jegens alle door Opdrachtgever aan VEKA voorgeschreven leveranciers en alle door hem in verband met het Werk ingeschakelde derden/hulppersonen, en zal VEKA vrijwaren van aan-spraken van derden, voortvloeiend uit de niet-nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit dit artikel.

10. Ontbinding

10.1 In aanvulling op het bepaalde in art. 15 van de VNSI-condities mag VEKA de over-eenkomst zonder ingebrekestelling ontbinden, en dient Opdrachtgever VEKA alle schade, die zij hierdoor lijdt en zal lijden te vergoeden, indien:

a. het bedrijf van Opdrachtgever (grotendeels) wordt stilgelegd of gestaakt, over-

genomen of ontbonden, indien zijn bedrijf fuseert, zich buiten Nederland vestigt, of indien Opdrachtgever zijn terrein of vestiging (grotendeels) ontruimt of kennelijk permanent verlaat;

b. een voor de uitoefening van het bedrijf van Opdrachtgever noodzakelijke vergun-ning of inschrijving wordt ingetrokken of niet wordt verlengd;

c. Opdrachtgever of één of meer zijner vennoten of bestuurders uittreden, overlij-den of op grond van een rechterlijke uitspraak handelingsonbekwaam worden of onder curatele worden gesteld;

d. naar het oordeel van VEKA omstandigheden bij Opdrachtgever intreden die een aannemelijke verzwaring van haar risico met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van de overeenkomst c.q. het Werk in ernstige mate belemmeren;

e. het door Opdrachtgever al dan niet aan VEKA ter beschikking gestelde Voorwerp of onderdelen daarvan of voor de verwerking daarin bestemde zaken verzeke-ringstechnisch als total loss moeten worden beschouwd, gestolen of verduisterd worden;

f. bij beschadiging van of ernstige technische mankementen aan het Voorwerp of onderdelen daarvan of voor de verwerking daarin bestemde zaken reparatie niet meer mogelijk is, dan wel de kosten van herstel van die beschadiging of manke-menten naar het oordeel van VEKA de waarde van het Voorwerp resp. die onder-delen of zaken in het economisch verkeer overtreffen.

10.2. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door ontbinding laat de overige rech-ten van VEKA jegens Opdrachtgever onverlet.

10.3. Opdrachtgever is verplicht om VEKA onmiddellijk schriftelijk en telefonisch te informe-ren indien en zodra derden beslag (dreigen te) leggen waardoor het Voorwerp en/of onderdelen daarvan of voor de inbouw daarin bestemde zaken kunnen worden ge-troffen, met opgave van naam en adres van de (potentiële) beslaglegger(s) en de b-eslagleggende deurwaarder(s).

10.4. Ingeval van (dreigend) beslag als bedoeld in het vorige lid zal Opdrachtgever de be-slaglegger en de deurwaarder of belastinginspecteurs en/of ambtenaren terstond mondeling en schriftelijk wijzen op VEKA’s eigendomsvoorbehouden als bedoeld in art. 10.2 van de VNSI-condities, haar retentierechten als (onder meer) bedoeld in art. 14.6 van de VNSI-condities, haar pandrechten als bedoeld in art. 14.7 van de VNSI-condities, en haar verkooprechten als bedoeld in art.5.4 van deze Aanvullende Voor-waarden.

11. Verbindende tekst

11.1 Ingeval bij rechterlijke uitspraak één of meer artikelen van deze Aanvullende Voor-waarden vernietigd worden, ongeldig of ontoepasselijk worden verklaard, behouden de overige artikelen van deze Voorwaarden onverminderd en integraal hun geldigheid en is VEKA gerechtigd zich daarop te (blijven) beroepen.

11.2 Bij verschil tussen de gedeponeerde tekst van deze Aanvullende Voorwaarden ener-zijds en de teksten, die anderzijds worden gedrukt, vertaald, verspreid, etc. zal uit-sluitend de gedeponeerde Nederlandse tekst maatgevend zijn.

12. Uitsluiting toepasselijkheid Weens Koopverdrag

12.1. Met inachtneming van art. 17.2 van de VNSI-condities zal op alle offertes, overeen-komsten, Werk van VEKA, alsmede op de daaruit voortvloeiende rechten, verplich-tingen en aanspraken, ook indien die aan derden toekomen of door derden worden ingesteld, ongeacht de grondslag daarvan (contract of onrechtmatige daad), bij uit-sluiting van enig ander recht Nederlands recht van toepassing zijn, waarbij toepas-sing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten evenals enige andere internationale regeling, wet of Verdrag waarvan uitsluiting is toegestaan.

laatste nieuws

  • Imperial Christens Two Gas Tankers built by VEKA Shipyard Lemmer

    In the presence of about 100 guests, Imperial Logistics International ...

  • VEKA Group delivers LNG barge RPG Stuttgart

    Shell Trading Rotterdam BV (Shell) has received the first inland du...

Over VEKA

VEKA Group is a distinctive Dutch shipbuilder that has become an international player in the maritime industry in its 25 years of existence. Today we operate in diversified nautical markets and deliver a wide range of specialized vessels. At our shipyards in the Netherlands and abroad we have experience in building high quality vessels. Always cost efficient, with passion and using in-house knowhow.

Contact VEKA

Kies bedrijf: